top of page

Research Consent Information

The objective of the research is to understand whether immersive technology like Virtual reality, Gaming or Augmented reality can be used in therapy programs to help reduce anxiety.

 

This anonymous Google Form questionnaire will help me understand your views and opinions.

 

Who I am:

I am a British Association for counselling and psychotherapy, accredited counsellor. Membership number 31233. The study is a part of Media Cymru's seed funding project under the innovation pipeline. If you would like to find out more about me or my work, please visit my website at www.ehe.org.uk. or twcounselling.co.uk

The risks associated with answering these questions are minimal. All details will be kept anonymous and will be used for the purposes of the research. A key focus of this research is to ensure that the approach reflects the diverse nature of the population of Wales and to ensure that multiple voices are represented to make any outcomes as inclusive as possible.

 

Business Address: The Maltings, East Tyndall Street, Cardiff, CF24 5EA

Company Registration Number: 09863374

Angela McMillan is the registered data controller for Elemental Health Ltd

Registration number : ZA368412.

We may collect the following information:

 

Anonymous answers to the questions provided.

We will not sell, distribute or lease your personal information to third parties

For record keeping the data will be held for seven years

We may use the information to design products and services. At no time will your identity be disclosed.

Security.

We are committed to ensuring that your information is secure. In order to prevent unauthorised access or disclosure, we have put in place suitable physical, electronic and managerial procedures to safeguard and secure the information we collect online.

Ffurflen Caniatâd Ymchwil

 

Amcan yr ymchwil yw deall a ellir defnyddio technoleg drochi fel Rhith-wirionedd, Gemau technolegol neu Realiti Estynedig mewn rhaglenni therapi i helpu i leihau gor-bryder.

 

Bydd yr holiadur Google Form dienw hwn yn fy helpu i ddeall eich safbwyntiau a'ch barn.

 

Pwy ydw i:

 

Rwy'n gynghorydd achrededig y Gymdeithas Brydeinig ar gyfer cwnsela a seicotherapi. Rhif aelodaeth 31233. Mae'r astudiaeth yn rhan o brosiect cyllid sbarduno Media Cymru sydd ar y gweill. Os hoffech ddarganfod mwy amdanaf i neu fy ngwaith, ewch i'm gwefan yn www.ehe.org.uk. neu twcounselling.co.uk

 

Mae'r risgiau sy'n gysylltiedig ag ateb y cwestiynau hyn yn fach iawn. Cedwir yr holl fanylion yn ddienw a chânt eu defnyddio at ddibenion yr ymchwil. Ffocws allweddol yr ymchwil hwn yw sicrhau bod y dull yn adlewyrchu natur amrywiol poblogaeth Cymru a sicrhau bod lleisiau lluosog yn cael eu cynrychioli i wneud unrhyw ganlyniadau mor gynhwysol â phosibl.

 

Cyfeiriad Busnes: The Maltings, East Tyndall Street, Caerdydd, CF24 5EA

Rhif Cofrestru Cwmni: 09863374

 

Angela McMillan yw’r rheolydd data cofrestredig ar gyfer Elemental Health Ltd

 

Rhif cofrestru: ZA368412.

 

Mae’n bosibl y byddwn yn casglu’r wybodaeth ganlynol:

 

Atebion dienw i'r cwestiynau a ddarparwyd.

 

Ni fyddwn yn gwerthu, dosbarthu neu brydlesu eich gwybodaeth bersonol i drydydd parti

 

Ar gyfer cadw cofnodion bydd y data yn cael ei gadw am saith mlynedd

 

Efallai y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth i ddylunio cynhyrchion a gwasanaethau. Ni fydd eich hunaniaeth yn cael ei datgelu ar unrhyw adeg.

 

Diogelwch.

 

Rydym wedi ymrwymo i sicrhau bod eich gwybodaeth yn ddiogel. Er mwyn atal mynediad neu ddatgeliad anawdurdodedig, rydym wedi rhoi gweithdrefnau corfforol, electronig a rheolaethol addas ar waith i ddiogelu a diogelu'r wybodaeth a gasglwn ar-lein.

bottom of page